ระบบติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs นี้
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)ได้พัฒนา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานที่ได้ดำเนินการส่งเสริม SMEs
รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสำนักงาน
จะได้รวบรวมและรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
   ข้อมูลการส่งเสริม SMEs เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย
และทิศทางการพัฒนา SMEs ของประเทศซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วน
มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อน SMEs ไทย ให้เป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทย
ดูหน่วยงานทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ 2558 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 0121185