สัดส่วนจำนวนผู้เข้ารับบริการปี 2562 สูงสุด 3 จังหวัดแรก จำแนกตามภูมิภาค


ข้อมูลผู้รับบริการปี