งานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 1.1 บูรณาการแผนงบประมาณและติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมหน่วยงานส่งเสริม MSME ของประเทศ
รหัสโครงการ :
63010010
ชื่อโครงการ :
งานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยงาน :
ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 02/10/2563 เวลา 14:51:21 เบญจมาศ ทินโนรศ
 • 200/3 : 02/10/2563 เวลา 16:36:06 เบญจมาศ ทินโนรศ
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  28/01/2563
  ดำเนินการ
  02/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.42% 4.83% 39.25% 43.67% 68.08% 72.50% 72.92% 83.33% 83.75% 84.17% 84.58% 100.00%
  ผล 0.42% 38.83% 43.25% 71.67% 72.08% 72.50% 72.92% 73.33% 73.75% 74.17% 74.58% 100.00%
  เงิน แผน 0.75% 8.40% 28.59% 33.03% 41.97% 59.25% 59.37% 59.50% 82.25% 96.18% 96.43% 100.00%
  ผล 0.00% 0.14% 3.46% 3.91% 7.04% 7.39% 7.39% 7.39% 35.17% 35.17% 36.10% 61.39%