งานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 1.1 บูรณาการแผนงบประมาณและติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมหน่วยงานส่งเสริม MSME ของประเทศ
รหัสโครงการ :
63010020
ชื่อโครงการ :
งานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น
หน่วยงาน :
ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 04/11/2563 เวลา 08:29:23 ดวงฤดี ศิริเสถียร
 • 200/3 : 04/11/2563 เวลา 08:32:56 ดวงฤดี ศิริเสถียร
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  28/01/2563
  ดำเนินการ
  04/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.50% 36.00% 36.50% 52.00% 62.50% 73.00% 78.50% 84.00% 89.50% 95.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.50% 11.00% 11.50% 27.00% 27.50% 38.00% 53.50% 74.00% 79.50% 85.00% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.02% 36.46% 36.48% 62.52% 67.37% 72.65% 79.51% 86.38% 92.42% 98.22% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.63% 7.63% 7.63% 7.63% 13.96% 29.27% 29.48% 63.27%