งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 1.1 บูรณาการแผนงบประมาณและติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมหน่วยงานส่งเสริม MSME ของประเทศ
รหัสโครงการ :
63010050
ชื่อโครงการ :
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME
หน่วยงาน :
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 07/08/2563 เวลา 11:25:53 บุษกร
 • 200/3 : 07/08/2563 เวลา 11:47:38 บุษกร
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  28/01/2563
  ดำเนินการ
  07/08/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 19.67% 19.67% 32.17% 39.33% 43.83% 58.33% 63.83% 66.33% 79.83% 86.00% 88.50% 100.00%
  ผล 2.00% 2.00% 17.50% 20.00% 24.50% 42.00% 43.50% 48.00% 58.50% 63.67% 63.67% 63.67%
  เงิน แผน 0.08% 0.08% 28.06% 28.66% 29.37% 58.26% 59.34% 60.38% 79.76% 80.70% 81.25% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 21.84% 22.04% 26.57% 31.20% 38.37% 38.37% 38.37%