โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 1.1 บูรณาการแผนงบประมาณและติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมหน่วยงานส่งเสริม MSME ของประเทศ
รหัสโครงการ :
63010030
ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME
หน่วยงาน :
ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 04/11/2563 เวลา 09:15:09 ธัญยธรณ์ จิรโชควรพัฒน์
 • 200/3 : 05/10/2563 เวลา 14:52:22 ธัญยธรณ์ จิรโชควรพัฒน์
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  28/01/2563
  ดำเนินการ
  04/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 39.25% 39.75% 79.00% 79.50% 80.00% 80.50% 84.75% 85.25% 89.50% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.50% 4.75% 47.75% 52.00% 52.50% 73.00% 88.50% 89.00% 89.50% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 30.81% 30.89% 62.01% 62.09% 63.84% 65.59% 80.09% 80.39% 83.81% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.40% 15.50% 50.39% 50.48% 50.61% 69.69% 70.02%