โครงการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 1.1 บูรณาการแผนงบประมาณและติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมหน่วยงานส่งเสริม MSME ของประเทศ
รหัสโครงการ :
63010040
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5
หน่วยงาน :
ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 04/11/2563 เวลา 08:08:05 วนินทร
 • 200/3 : 04/11/2563 เวลา 16:05:51 วนินทร
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  17/01/2563
  ดำเนินการ
  04/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.25% 37.50% 38.75% 40.00% 41.25% 42.50% 53.75% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 1.25% 2.50% 3.75% 5.00% 6.25% 42.50% 78.75% 100.00% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.50% 37.00% 50.83% 68.00% 85.17% 85.67% 92.83% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.00% 26.27% 62.99%