งานดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม MSME ทั้งในและต่างประเทศ
รหัสโครงการ :
63010060
ชื่อโครงการ :
งานดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน่วยงาน :
ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 05/11/2563 เวลา 10:46:10 กชพร ศิริชัยสกุล
 • 200/3 : 05/11/2563 เวลา 11:13:27 กชพร ศิริชัยสกุล
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  03/02/2563
  ดำเนินการ
  05/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 6.69% 13.37% 28.33% 35.01% 41.70% 59.15% 65.84% 72.53% 86.71% 93.40% 99.58% 100.00%
  ผล 0.42% 13.37% 24.56% 28.47% 31.89% 34.81% 35.22% 58.72% 76.44% 88.40% 99.58% 100.00%
  เงิน แผน 6.47% 12.95% 28.19% 34.71% 41.19% 60.67% 67.15% 73.62% 87.39% 93.87% 99.95% 100.00%
  ผล 0.00% 0.21% 4.32% 6.06% 6.06% 6.06% 6.10% 6.10% 6.10% 6.10% 8.96% 13.66%