งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม MSME ทั้งในและต่างประเทศ
รหัสโครงการ :
63010070
ชื่อโครงการ :
งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน่วยงาน :
ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 29/10/2563 เวลา 11:53:23 วิภาวี บุญส่งประเสริฐ
 • 200/3 : 03/11/2563 เวลา 16:08:43 วิภาวี บุญส่งประเสริฐ
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  21/01/2563
  ดำเนินการ
  03/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 30.85% 31.35% 40.18% 51.98% 52.48% 52.98% 79.86% 80.36% 92.84% 100.00%
  ผล 0.00% 8.83% 19.33% 26.50% 40.33% 45.83% 46.33% 46.83% 55.98% 56.48% 72.64% 91.72%
  เงิน แผน 0.00% 0.69% 29.78% 30.19% 30.62% 58.85% 58.92% 58.99% 81.58% 81.65% 90.97% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 1.42% 1.42% 1.43% 1.46% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 6.36%