งานดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำงานอาเซียนด้าน SME (ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG)

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม MSME ทั้งในและต่างประเทศ
รหัสโครงการ :
63010080
ชื่อโครงการ :
งานดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำงานอาเซียนด้าน SME (ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG)
หน่วยงาน :
ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 05/11/2563 เวลา 19:03:09 อรรธนิศา แจ้งใจธรรม
 • 200/3 : 05/11/2563 เวลา 19:06:00 อรรธนิศา แจ้งใจธรรม
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  28/01/2563
  ดำเนินการ
  05/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.83% 6.67% 40.00% 40.83% 61.42% 62.25% 63.08% 63.92% 83.50% 84.33% 85.17% 100.00%
  ผล 10.83% 16.67% 17.50% 18.33% 19.17% 20.00% 35.83% 36.67% 42.50% 48.33% 64.05% 100.00%
  เงิน แผน 0.02% 3.05% 28.07% 28.16% 58.09% 58.09% 58.18% 58.27% 80.11% 80.25% 80.40% 100.00%
  ผล 0.01% 0.81% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 1.36% 1.37% 3.97% 30.64% 30.77%