งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล SME ประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้รองรับ MSME BIG DATA
รหัสโครงการ :
63010090
ชื่อโครงการ :
งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล SME ประเทศไทย
หน่วยงาน :
ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 05/11/2563 เวลา 13:20:01 ฉัตรศิรินทร์ จุละจาริตต์
 • 200/3 : 05/11/2563 เวลา 12:50:00 ฉัตรศิรินทร์ จุละจาริตต์
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  28/01/2563
  ดำเนินการ
  05/11/2563
  ขยายเวลา
  26/08/2563
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64
  งาน แผน 1.25% 2.50% 23.05% 31.50% 34.95% 50.50% 53.75% 55.00% 66.25% 67.50% 68.75% 80.00% 80.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 100.00%
  ผล 1.25% 2.50% 3.75% 22.20% 27.45% 40.50% 43.75% 45.00% 56.25% 57.50% 66.25% 80.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
  เงิน แผน 0.55% 1.09% 28.00% 28.09% 28.18% 30.09% 30.32% 30.55% 52.59% 52.95% 53.32% 67.27% 67.27% 83.64% 83.64% 83.64% 83.64% 100.00%
  ผล 0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 0.05% 0.88% 0.89% 5.81% 7.86% 23.20% 23.24% 23.24% 23.51% 23.51% 23.51% 23.51% 23.51% 23.51%