งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล SME ประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้รองรับ MSME BIG DATA
รหัสโครงการ :
63010090
ชื่อโครงการ :
งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล SME ประเทศไทย
หน่วยงาน :
ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 07/08/2563 เวลา 12:03:25 ฉัตรศิรินทร์ จุละจาริตต์
 • 200/3 : 07/08/2563 เวลา 12:06:46 ฉัตรศิรินทร์ จุละจาริตต์
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  28/01/2563
  ดำเนินการ
  07/08/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 1.25% 2.50% 30.55% 44.00% 47.45% 65.50% 68.75% 70.00% 83.75% 85.00% 86.25% 100.00%
  ผล 1.25% 2.50% 3.75% 32.20% 37.45% 53.00% 56.25% 57.50% 71.25% 72.50% 72.50% 72.50%
  เงิน แผน 0.55% 1.09% 28.00% 59.91% 60.00% 61.91% 62.14% 62.36% 84.41% 84.77% 85.14% 100.00%
  ผล 0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 0.05% 0.88% 0.89% 5.81% 7.86% 23.20% 23.20% 23.20%