งานจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์/ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน MSME
รหัสโครงการ :
63010110
ชื่อโครงการ :
งานจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยงาน :
ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/10/2563 เวลา 15:51:07 ณัฏฐกฤติ นิธิประภา
 • 200/3 : 06/10/2563 เวลา 15:52:05 ณัฏฐกฤติ นิธิประภา
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  28/01/2563
  ดำเนินการ
  06/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 6.83% 17.00% 28.83% 39.00% 50.00% 58.50% 65.33% 71.33% 79.00% 85.50% 88.17% 100.00%
  ผล 6.83% 17.00% 28.83% 39.00% 50.00% 58.50% 65.33% 71.33% 79.00% 85.50% 88.17% 100.00%
  เงิน แผน 1.48% 14.89% 28.31% 30.92% 45.62% 60.32% 62.23% 64.57% 80.87% 96.15% 99.69% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.13% 0.48% 0.48% 0.48% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61%