งานจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์/ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน MSME
รหัสโครงการ :
63010120
ชื่อโครงการ :
งานจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยงาน :
ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/10/2563 เวลา 08:07:45 ธวชินี พ่วงนาคพันธุ์
 • 200/3 : 05/10/2563 เวลา 14:06:33 ธวชินี พ่วงนาคพันธุ์
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  21/01/2563
  ดำเนินการ
  06/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 2.08% 19.17% 36.25% 38.33% 55.42% 57.50% 59.58% 61.67% 78.75% 80.83% 82.92% 100.00%
  ผล 0.42% 0.83% 1.25% 1.67% 25.42% 40.83% 59.58% 61.67% 63.75% 80.83% 82.92% 85.00%
  เงิน แผน 0.06% 14.73% 28.66% 28.72% 28.78% 59.12% 59.18% 59.24% 80.69% 80.75% 80.81% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.61% 14.68% 33.95% 33.95% 48.41% 48.60% 68.63%