โครงการสำรวจความต้องการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Survey)

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์/ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน MSME
รหัสโครงการ :
63010130
ชื่อโครงการ :
โครงการสำรวจความต้องการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Survey)
หน่วยงาน :
ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 02/10/2563 เวลา 15:22:00 รัชพล เตชะพงศกิต
 • 200/3 : 05/10/2563 เวลา 14:39:57 รัชพล เตชะพงศกิต
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  17/01/2563
  ดำเนินการ
  05/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.10% 36.21% 52.31% 65.68% 79.55% 88.69% 98.73% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 5.00% 6.00% 29.17% 89.50% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.05% 36.01% 39.34% 50.67% 68.00% 78.12% 84.27% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 27.19% 27.19% 27.19% 27.19%