โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินความน่าเชื่อถือ SME (SME Credit Rating)

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาปัจจัยเอื้อต่อการเติบโตของ MSME
รหัสโครงการ :
63010140
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินความน่าเชื่อถือ SME (SME Credit Rating)
หน่วยงาน :
ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 05/11/2563 เวลา 19:11:17 อรรธนิศา แจ้งใจธรรม
 • 200/3 : 05/11/2563 เวลา 19:09:05 อรรธนิศา แจ้งใจธรรม
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  10/01/2563
  ดำเนินการ
  05/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.25% 66.25% 69.75% 73.25% 84.25% 87.75% 91.25% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.25% 2.50% 3.75% 5.00% 6.25% 7.50% 8.75% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 36.00% 36.25% 36.50% 68.77% 69.02% 69.27% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.36% 4.73% 22.73% 45.06%