โครงการศึกษากฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาปัจจัยเอื้อต่อการเติบโตของ MSME
รหัสโครงการ :
63010150
ชื่อโครงการ :
โครงการศึกษากฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME
หน่วยงาน :
ฝ่ายกฎหมาย
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 05/10/2563 เวลา 14:50:21 อภันตรี สุทธิบุญ
 • 200/3 : 05/10/2563 เวลา 15:01:10 อภันตรี สุทธิบุญ
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  21/01/2563
  ดำเนินการ
  05/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 34.17% 40.21% 46.25% 54.17% 60.21% 66.25% 83.13% 90.00% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 36.04% 36.04% 42.08% 42.08% 42.08% 42.08% 46.25% 76.25% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 32.48% 41.66% 52.46% 62.53% 69.66% 77.73% 94.59% 99.00% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 34.83% 34.86% 49.78% 49.78% 52.90% 55.38%