โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS)

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 2.2 ยกระดับการให้บริการของศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ
รหัสโครงการ :
63010160
ชื่อโครงการ :
โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS)
หน่วยงาน :
ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ(คก.)
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 07/10/2563 เวลา 13:30:15 นุชนาถ
 • 200/3 : 07/10/2563 เวลา 11:58:55 นุชนาถ
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  27/09/2562
  ดำเนินการ
  07/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 8.83% 15.67% 22.50% 29.33% 44.17% 59.00% 65.83% 72.67% 79.50% 86.33% 93.17% 100.00%
  ผล 8.82% 15.92% 24.56% 31.83% 39.19% 45.98% 52.95% 60.22% 67.74% 79.78% 91.08% 99.83%
  เงิน แผน 9.42% 18.70% 28.06% 36.69% 47.38% 58.09% 65.19% 72.83% 80.29% 86.93% 93.50% 100.00%
  ผล 4.70% 9.38% 14.84% 20.67% 25.99% 31.29% 36.73% 42.23% 47.86% 53.27% 58.78% 64.34%