งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 2.2 ยกระดับการให้บริการของศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ
รหัสโครงการ :
63010170
ชื่อโครงการ :
งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
หน่วยงาน :
ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ(คก.)
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/10/2563 เวลา 08:53:21 วิลาสินี มุ่งดี
 • 200/3 : 06/10/2563 เวลา 08:59:55 วิลาสินี มุ่งดี
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  20/01/2563
  ดำเนินการ
  06/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 47.75% 48.25% 48.75% 67.00% 67.50% 68.00% 86.25% 86.75% 88.50% 100.00%
  ผล 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 4.75% 52.57% 64.43% 80.12% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 28.56% 28.76% 28.96% 60.53% 60.73% 60.94% 92.51% 92.72% 92.92% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.22% 50.34%