โครงการพัฒนา SME Connext

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 2.2 ยกระดับการให้บริการของศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ
รหัสโครงการ :
63010180
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนา SME Connext
หน่วยงาน :
ฝ่ายอำนวยการ
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 07/10/2563 เวลา 10:44:25 สาโรจน์
 • 200/3 : 07/10/2563 เวลา 09:43:55 สาโรจน์
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  29/01/2563
  ดำเนินการ
  07/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.13% 36.25% 46.88% 57.50% 68.13% 78.75% 89.38% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.13% 26.25% 55.00% 81.25% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.23% 36.46% 48.38% 59.50% 70.23% 80.15% 90.08% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39.90%