โครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 2.2 ยกระดับการให้บริการของศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ
รหัสโครงการ :
63010190
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยงาน :
ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/10/2563 เวลา 13:29:14 พงศ์นภัส เหมเวช
 • 200/3 : 06/10/2563 เวลา 08:40:44 พงศ์นภัส เหมเวช
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  06/02/2563
  ดำเนินการ
  06/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.63% 35.58% 51.54% 69.00% 79.13% 80.75% 98.38% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 1.25% 1.88% 2.50% 3.13% 13.75% 36.71% 63.33%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% 45.06% 59.69% 75.09% 84.81% 87.56% 97.26% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.86% 33.12% 44.96%