โครงการ Train the Coach

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา/เครือข่ายการให้บริการ
รหัสโครงการ :
63010200
ชื่อโครงการ :
โครงการ Train the Coach
หน่วยงาน :
ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ(คก.)
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 07/10/2563 เวลา 10:54:42 กมลวรรณ เล็กกระจ่าง
 • 200/3 : 12/10/2563 เวลา 10:53:42 กมลวรรณ เล็กกระจ่าง
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  20/01/2563
  ดำเนินการ
  12/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.88% 48.75% 65.63% 82.50% 93.13% 93.75% 99.38% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 1.25% 1.88% 46.44% 56.06% 60.00% 79.98% 89.65% 98.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.34% 35.74% 57.00% 78.27% 97.10% 97.36% 99.73% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39.16% 39.16% 39.34% 39.41%