โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา/เครือข่ายการให้บริการ
รหัสโครงการ :
63010210
ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)
หน่วยงาน :
ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 05/08/2563 เวลา 09:19:20 สุปรีย์
 • 200/3 : 05/08/2563 เวลา 09:10:36 สุปรีย์
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  20/01/2563
  ดำเนินการ
  05/08/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.63% 42.25% 59.38% 66.25% 73.13% 86.25% 99.38% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 1.25% 1.88% 2.50% 8.13% 28.75% 28.75% 28.75%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.36% 36.54% 55.65% 63.13% 70.61% 85.03% 99.44% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%