โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา/เครือข่ายการให้บริการ
รหัสโครงการ :
63010210
ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)
หน่วยงาน :
ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/11/2563 เวลา 09:16:41 สุปรีย์
 • 200/3 : 06/11/2563 เวลา 09:28:54 สุปรีย์
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  20/01/2563
  ดำเนินการ
  06/11/2563
  ขยายเวลา
  12/10/2563
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 41.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.63% 46.25% 46.88% 47.50% 48.13% 48.75% 49.38% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 25.00% 25.63% 46.25% 46.88% 46.88% 46.88% 46.88% 46.88% 46.88%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.80% 35.43% 40.12% 40.12% 40.12% 40.12% 40.14% 40.14% 40.88% 41.62% 42.36% 43.10% 43.83% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.59% 12.59% 12.64% 12.64% 12.64% 12.64% 12.64% 12.64%