โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage)

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup)
รหัสโครงการ :
63010220
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage)
หน่วยงาน :
ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 03/11/2563 เวลา 15:11:43 ภัทรภร ขันธวงค์
 • 200/3 : 03/11/2563 เวลา 15:21:42 ภัทรภร ขันธวงค์
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  31/01/2563
  ดำเนินการ
  03/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 33.89% 43.59% 53.30% 62.59% 67.51% 77.46% 81.97% 87.84% 94.13% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 24.07% 33.15% 44.50% 62.57% 86.81% 100.00% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 28.53% 38.62% 48.72% 58.28% 63.68% 75.71% 80.57% 87.05% 93.52% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 7.79% 16.43% 21.73% 21.75% 23.57% 51.07%