โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup)
รหัสโครงการ :
63010230
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ
หน่วยงาน :
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 05/08/2563 เวลา 14:27:35 ศศิธร
 • 200/3 : 05/08/2563 เวลา 14:41:38 ศศิธร
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  30/10/2562
  ดำเนินการ
  05/08/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 10.40% 29.79% 30.49% 40.89% 59.28% 76.59% 93.90% 96.60% 98.30% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 4.40% 6.50% 41.59% 89.12% 89.12% 89.12%
  เงิน แผน 0.00% 9.77% 28.23% 28.67% 39.26% 58.05% 76.06% 94.07% 96.81% 98.41% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%