โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup)
รหัสโครงการ :
63010230
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ
หน่วยงาน :
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 09/11/2563 เวลา 10:19:49 ศศิธร
 • 200/3 : 05/10/2563 เวลา 14:46:41 ศศิธร
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  30/10/2562
  ดำเนินการ
  09/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63
  งาน แผน 0.00% 10.40% 29.79% 30.49% 40.89% 59.28% 76.59% 93.90% 96.60% 98.30% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 4.40% 6.50% 41.59% 89.12% 96.30% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 9.77% 28.23% 28.67% 39.26% 58.05% 76.06% 94.07% 96.81% 98.41% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 40.00% 80.00% 80.00% 0.00% 0.00% 0.00%