โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม MSME ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่สากล (Internationalization)
รหัสโครงการ :
63010240
ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME
หน่วยงาน :
ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 07/08/2563 เวลา 19:38:54 กฤติญา ตุ่นแก้ว
 • 200/3 : 07/08/2563 เวลา 19:41:10 กฤติญา ตุ่นแก้ว
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  31/01/2563
  ดำเนินการ
  07/08/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 31.25% 31.75% 37.50% 54.37% 54.87% 63.79% 69.62% 74.00% 87.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.53% 22.36% 26.53% 45.47% 68.31% 68.31% 68.31%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 28.36% 28.43% 34.10% 59.58% 59.65% 72.12% 81.79% 88.71% 94.35% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 4.43% 4.44% 17.64% 17.64% 17.64% 17.64%