โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม MSME ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่สากล (Internationalization)
รหัสโครงการ :
63010240
ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME
หน่วยงาน :
ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/11/2563 เวลา 11:37:07 กฤติญา ตุ่นแก้ว
 • 200/3 : 03/11/2563 เวลา 15:21:55 กฤติญา ตุ่นแก้ว
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  31/01/2563
  ดำเนินการ
  06/11/2563
  ขยายเวลา
  18/09/2563
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.50% 45.08% 46.25% 47.42% 50.17% 68.31% 75.31% 87.81% 89.00% 90.50% 93.00% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.53% 22.36% 26.53% 44.22% 68.31% 75.31% 89.00% 89.50% 89.50% 89.50% 89.50% 89.50%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.68% 9.49% 9.56% 46.11% 80.61% 85.38% 90.85% 94.09% 95.26% 98.88% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 4.43% 4.44% 17.64% 17.64% 17.64% 36.79% 36.85% 36.85% 36.85% 36.85% 36.85%