โครงการประกวด SME National Awards

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม MSME ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่สากล (Internationalization)
รหัสโครงการ :
63010250
ชื่อโครงการ :
โครงการประกวด SME National Awards
หน่วยงาน :
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 07/10/2563 เวลา 19:59:58 จิรพันธ์
 • 200/3 : 05/10/2563 เวลา 10:35:21 จิรพันธ์
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  13/02/2563
  ดำเนินการ
  07/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 13.39% 28.65% 40.04% 49.93% 60.19% 67.67% 75.14% 81.36% 90.08% 99.50% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.50% 2.00% 6.53% 28.83% 68.57% 86.27% 94.50% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 13.85% 28.79% 38.89% 48.83% 59.75% 67.03% 74.31% 79.63% 89.13% 99.94% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.84% 19.84% 19.84% 19.84% 19.84% 19.84%