โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม MSME ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่สากล (Internationalization)
รหัสโครงการ :
63010260
ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย
หน่วยงาน :
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 03/11/2563 เวลา 16:06:09 อารีรัตน์ พรหมมีศรี
 • 200/3 : 03/11/2563 เวลา 16:16:20 อารีรัตน์ พรหมมีศรี
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  28/10/2562
  ดำเนินการ
  03/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 5.00% 9.00% 30.37% 37.53% 48.70% 59.87% 69.43% 79.00% 86.00% 89.00% 94.50% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.28% 13.35% 27.04% 41.87% 65.87% 79.80% 100.00%
  เงิน แผน 2.89% 7.42% 28.14% 36.18% 47.42% 58.63% 67.95% 77.29% 83.76% 87.05% 93.53% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.83% 13.22% 23.14% 23.16% 59.74%