โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม MSME ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่สากล (Internationalization)
รหัสโครงการ :
63010270
ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)
หน่วยงาน :
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 03/11/2563 เวลา 15:07:08 เพ็ญพรรณ ศรีจงใจ
 • 200/3 : 04/11/2563 เวลา 11:25:44 เพ็ญพรรณ ศรีจงใจ
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  30/10/2562
  ดำเนินการ
  04/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 12.06% 28.03% 41.33% 49.93% 58.03% 66.45% 75.37% 81.04% 94.58% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 5.65% 6.99% 10.15% 25.44% 66.49% 75.57% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 12.01% 28.01% 41.60% 49.85% 58.07% 66.61% 75.18% 80.88% 94.78% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 2.83% 3.92% 7.25% 14.82% 16.88% 28.01% 67.24%