โครงการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ด้วยระบบบัญชีเดียว

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม MSME ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่สากล (Internationalization)
รหัสโครงการ :
63010280
ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ด้วยระบบบัญชีเดียว
หน่วยงาน :
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/10/2563 เวลา 09:55:59 ทัศนีย์
 • 200/3 : 05/11/2563 เวลา 09:55:14 ทัศนีย์
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  28/01/2563
  ดำเนินการ
  05/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.04% 39.58% 51.04% 62.50% 76.46% 87.92% 99.38% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 0.63% 1.88% 5.00% 14.58% 43.23% 71.17% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.21% 36.40% 49.08% 61.75% 74.46% 87.14% 99.82% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.02% 42.78% 42.79%