โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม MSME ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่สากล (Internationalization)
รหัสโครงการ :
63010290
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)
หน่วยงาน :
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 05/11/2563 เวลา 10:15:46 กัมพล สามปรุ
 • 200/3 : 05/11/2563 เวลา 10:19:27 กัมพล สามปรุ
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  13/02/2563
  ดำเนินการ
  05/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 5.00% 51.99% 52.49% 66.50% 69.68% 70.18% 79.34% 79.84% 89.00% 99.50% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 16.00% 16.50% 34.60% 52.50% 68.00% 88.50% 99.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.13% 29.75% 29.81% 56.84% 62.26% 62.38% 79.80% 79.92% 97.33% 99.89% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.04% 0.06% 18.73% 18.73% 18.73% 18.76% 46.88% 79.66%