โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม MSME ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่สากล (Internationalization)
รหัสโครงการ :
63010300
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
หน่วยงาน :
ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 05/11/2563 เวลา 08:57:04 อภิชาติ แหวนทอง
 • 200/3 : 05/11/2563 เวลา 09:07:52 อภิชาติ แหวนทอง
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  28/01/2563
  ดำเนินการ
  05/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 39.00% 48.50% 58.00% 58.50% 68.00% 79.50% 83.00% 94.00% 99.50% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.50% 11.00% 22.30% 57.00% 77.65% 98.00% 98.50%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 35.46% 46.40% 57.35% 57.50% 68.44% 78.60% 80.16% 92.51% 99.85% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.81% 19.81% 19.82% 19.82% 19.83% 49.54%