โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม MSME ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่สากล (Internationalization)
รหัสโครงการ :
63010310
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME
หน่วยงาน :
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 05/11/2563 เวลา 11:11:36 ทิพย์วัชร
 • 200/3 : 05/11/2563 เวลา 11:26:06 ทิพย์วัชร
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  17/02/2563
  ดำเนินการ
  05/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 18.00% 36.50% 43.50% 53.00% 62.50% 71.50% 79.25% 87.00% 93.50% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.52% 4.83% 5.83% 6.83% 9.09% 14.00% 79.73% 98.00%
  เงิน แผน 0.00% 16.62% 33.26% 39.71% 49.61% 59.52% 69.26% 77.80% 86.33% 93.17% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 4.91% 4.91% 4.91% 9.15% 19.74% 33.53%