โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs)

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี ดิจิทัล/การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Transformation)
รหัสโครงการ :
63010320
ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs)
หน่วยงาน :
ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 05/11/2563 เวลา 10:42:54 พิมพ์พิศา
 • 200/3 : 05/11/2563 เวลา 09:17:06 สิริสุข
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  31/01/2563
  ดำเนินการ
  05/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.50% 49.00% 55.50% 63.00% 70.50% 76.00% 81.50% 87.00% 93.50% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.50% 1.00% 2.50% 14.18% 34.58% 59.46% 76.50% 82.50% 99.50% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.10% 28.69% 37.79% 48.39% 58.99% 66.60% 74.20% 81.80% 90.90% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.94% 10.95% 21.86% 21.87% 38.23% 74.64%