โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี ดิจิทัล/การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Transformation)
รหัสโครงการ :
63010340
ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing
หน่วยงาน :
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/11/2563 เวลา 14:23:30 กัญชลาภรณ์ คล้ายมณี
 • 200/3 : 06/11/2563 เวลา 12:13:21 กัญชลาภรณ์ คล้ายมณี
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  28/10/2562
  ดำเนินการ
  06/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 13.44% 28.72% 37.58% 46.44% 62.16% 69.12% 75.00% 82.75% 93.87% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 3.00% 14.42% 24.01% 38.12% 66.67% 88.65% 94.10% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 13.48% 28.49% 37.40% 46.31% 58.80% 66.39% 72.44% 80.79% 93.07% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.01% 10.89% 17.75% 17.89% 17.97% 42.32%