โครงการปั้นดาว

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี ดิจิทัล/การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Transformation)
รหัสโครงการ :
63010350
ชื่อโครงการ :
โครงการปั้นดาว
หน่วยงาน :
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 04/11/2563 เวลา 11:50:58 อำไพ พุฒิแก้ว
 • 200/3 : 03/11/2563 เวลา 14:41:41 อำไพ พุฒิแก้ว
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  06/02/2563
  ดำเนินการ
  04/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 24.94% 52.92% 61.87% 72.50% 73.12% 73.75% 94.37% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 1.25% 1.88% 7.50% 33.13% 33.75% 64.38% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.38% 39.71% 62.87% 90.61% 90.88% 91.15% 99.56% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39.18% 39.20% 69.97%