โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี ดิจิทัล/การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Transformation)
รหัสโครงการ :
63010360
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0
หน่วยงาน :
ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ(คก.)
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 12/10/2563 เวลา 17:30:05 ภาณุพงศ์
 • 200/3 : 12/10/2563 เวลา 15:18:05 ภาณุพงศ์
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  20/01/2563
  ดำเนินการ
  19/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.50% 44.00% 66.00% 86.10% 96.20% 96.80% 99.40% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 1.20% 5.30% 20.90% 28.00% 33.00% 66.60% 68.00% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.52% 37.73% 42.92% 70.77% 80.77% 90.11% 99.45% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 38.31% 38.31% 38.31% 38.31%