งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 4.1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจองค์กร
รหัสโครงการ :
63010370
ชื่อโครงการ :
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงาน :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 11/11/2563 เวลา 10:50:56 ปุณยวีร์ พันธุ์เสือทอง
 • 200/3 : 05/11/2563 เวลา 14:46:49 ปุณยวีร์ พันธุ์เสือทอง
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  28/01/2563
  ดำเนินการ
  11/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 20.07% 48.96% 48.96% 48.96% 70.72% 70.88% 71.05% 91.35% 91.52% 91.60% 100.00%
  ผล 0.00% 13.06% 18.59% 31.46% 37.88% 48.75% 48.83% 49.00% 49.00% 49.00% 49.00% 49.00%
  เงิน แผน 0.00% 20.49% 50.04% 50.04% 50.04% 67.98% 68.08% 68.18% 88.16% 88.26% 88.37% 100.00%
  ผล 0.00% 1.94% 4.23% 12.35% 13.67% 16.85% 28.77% 32.07% 48.27% 53.24% 54.18% 58.22%