งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ Smart Office
รหัสโครงการ :
63010380
ชื่อโครงการ :
งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน :
ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 07/10/2563 เวลา 21:05:31 สุขุม ชาติสุทธิชัย
 • 200/3 : 05/10/2563 เวลา 14:13:35 สุขุม ชาติสุทธิชัย
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  24/01/2563
  ดำเนินการ
  07/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 4.58% 11.67% 36.25% 40.83% 47.92% 52.50% 57.08% 64.17% 68.75% 73.33% 95.42% 100.00%
  ผล 4.58% 9.17% 13.75% 18.33% 42.92% 47.50% 52.08% 56.67% 63.75% 70.83% 77.92% 100.00%
  เงิน แผน 5.04% 10.98% 38.21% 43.23% 49.16% 54.18% 59.19% 65.13% 70.14% 75.16% 94.99% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 5.10% 18.70% 18.70% 18.70% 31.65% 31.65% 31.65%