งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 4.3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล
รหัสโครงการ :
63010400
ชื่อโครงการ :
งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร
หน่วยงาน :
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 07/10/2563 เวลา 16:07:06 ธัญลักษณ์ ธนศิริรักษ์
 • 200/3 : 06/10/2563 เวลา 16:17:06 ธัญลักษณ์ ธนศิริรักษ์
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  18/10/2562
  ดำเนินการ
  07/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 13.42% 19.58% 25.08% 34.50% 42.33% 53.50% 59.80% 66.63% 69.46% 72.38% 98.50% 100.00%
  ผล 0.92% 13.75% 14.58% 20.42% 25.83% 34.00% 35.58% 43.42% 48.92% 64.75% 67.58% 98.50%
  เงิน แผน 1.67% 3.53% 9.91% 14.63% 18.78% 44.88% 57.42% 64.79% 69.70% 72.42% 97.53% 100.00%
  ผล 0.00% 0.49% 0.73% 0.86% 6.26% 6.26% 8.79% 8.90% 22.26% 29.12% 29.12% 47.07%