โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 4.3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล
รหัสโครงการ :
63010410
ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ
หน่วยงาน :
ฝ่ายอำนวยการ
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/11/2563 เวลา 12:04:38 เจริญไชย
 • 200/3 : 06/11/2563 เวลา 12:04:04 เจริญไชย
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  31/10/2562
  ดำเนินการ
  06/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 14.17% 28.33% 35.67% 44.00% 52.00% 56.83% 65.17% 73.50% 81.50% 96.00% 100.00%
  ผล 0.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 10.50% 16.83% 30.67% 38.00% 59.00% 80.00% 100.00%
  เงิน แผน 0.00% 9.40% 18.80% 23.53% 46.51% 54.64% 60.31% 68.56% 76.81% 84.68% 94.75% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.08% 9.13% 9.13% 9.52% 9.52% 9.66% 9.94% 10.48% 14.74% 31.78%