งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 4.3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล
รหัสโครงการ :
63010420
ชื่อโครงการ :
งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน
หน่วยงาน :
โครงการพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 11/11/2563 เวลา 13:48:08 มาริสา เพชรกลับ
 • 200/3 : 11/11/2563 เวลา 13:42:46 มาริสา เพชรกลับ
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  23/01/2563
  ดำเนินการ
  11/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 14.29% 28.57% 42.86% 57.14% 57.14% 71.43% 71.43% 85.71% 100.00% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 11.43% 12.86% 14.29% 15.71% 27.14% 28.57% 28.57% 58.57% 70.00% 70.00% 70.00%
  เงิน แผน 0.00% 13.64% 27.27% 40.91% 54.54% 54.54% 69.73% 69.73% 84.84% 100.00% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 8.00% 8.58% 8.58% 8.97% 19.17% 19.60% 19.60% 38.63% 57.28% 57.28% 59.64%