โครงการบริหารจัดการ อุดหนุนและสนับสนุนเงินทุนให้แก่ SME

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 4.3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล
รหัสโครงการ :
63010430
ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการ อุดหนุนและสนับสนุนเงินทุนให้แก่ SME
หน่วยงาน :
โครงการบริหารเงินกู้ยืม อุดหนุน และการร่วมทุน
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 08/10/2563 เวลา 16:59:29 สุชิน สุนทรชนะรุ่ง
 • 200/3 : 08/10/2563 เวลา 14:02:11 สุชิน สุนทรชนะรุ่ง
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  17/10/2562
  ดำเนินการ
  08/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 14.07% 18.13% 38.87% 42.13% 45.80% 65.73% 69.00% 72.27% 75.53% 95.07% 97.53% 100.00%
  ผล 0.00% 1.67% 3.73% 7.00% 10.27% 15.93% 44.67% 47.53% 68.33% 70.80% 73.27% 77.73%
  เงิน แผน 5.31% 10.82% 28.33% 30.36% 33.19% 60.02% 63.85% 67.68% 71.51% 97.90% 99.05% 100.00%
  ผล 0.00% 0.81% 1.31% 3.18% 5.04% 9.31% 39.37% 39.75% 46.22% 46.61% 47.45% 48.92%