โครงการบริหารจัดการ อุดหนุนและสนับสนุนเงินทุนให้แก่ SME

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 4.3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล
รหัสโครงการ :
63010430
ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการ อุดหนุนและสนับสนุนเงินทุนให้แก่ SME
หน่วยงาน :
โครงการบริหารเงินกู้ยืม อุดหนุน และการร่วมทุน
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/08/2563 เวลา 08:05:58 สุชิน สุนทรชนะรุ่ง
 • 200/3 : 06/08/2563 เวลา 08:08:34 สุชิน สุนทรชนะรุ่ง
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  17/10/2562
  ดำเนินการ
  06/08/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 13.03% 16.06% 35.76% 38.33% 42.58% 63.26% 67.27% 71.29% 75.30% 95.76% 97.88% 100.00%
  ผล 0.00% 2.12% 4.02% 8.26% 15.15% 20.15% 49.62% 51.97% 72.42% 74.55% 74.55% 74.55%
  เงิน แผน 5.31% 10.82% 28.33% 30.36% 33.19% 60.02% 63.85% 67.68% 71.51% 97.90% 99.05% 100.00%
  ผล 0.00% 0.81% 1.31% 3.18% 5.04% 9.31% 39.37% 39.75% 46.22% 46.61% 46.61% 46.61%