งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานจัดการสำนักงาน Smart Office

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)
ตัวชี้วัด :
กลยุทธ์ที่ 4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ Smart Office
รหัสโครงการ :
63010390
ชื่อโครงการ :
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานจัดการสำนักงาน Smart Office
หน่วยงาน :
ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 08/10/2563 เวลา 09:05:12 จันทนา ชาญพิพัฒนชัย
 • 200/3 : 05/10/2563 เวลา 16:02:30 จันทนา ชาญพิพัฒนชัย
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  28/01/2563
  ดำเนินการ
  08/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.33% 66.67% 66.67% 66.67% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 6.67% 26.67%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 36.00% 36.00% 36.00% 68.00% 68.00% 68.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.33% 5.33% 5.33% 12.43%