โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
โครงการอื่นๆ ภายใต้การจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด :
รหัสโครงการ :
63010450
ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยงาน :
โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/11/2563 เวลา 12:59:39 พริศการ จันทรโรทัย
 • 200/3 : 05/11/2563 เวลา 14:50:13 พริศการ จันทรโรทัย
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  25/03/2563
  ดำเนินการ
  06/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.75% 23.92% 36.08% 48.25% 57.92% 62.08% 66.25% 73.17% 76.33% 79.50% 82.67% 85.83% 89.00%
  ผล 0.42% 0.83% 1.25% 1.67% 4.58% 14.00% 32.94% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.78% 21.59% 32.41% 43.22% 52.93% 62.63% 72.33% 77.59% 82.07% 86.56% 91.04% 95.52% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.96% 26.96% 26.96% 26.96% 26.96% 26.96% 26.96% 26.96% 26.96% 26.96% 26.96%