โครงการพัฒนาระบบการให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365)

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
มาตรการ MSME 2020 ภายใต้การจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด :
รหัสโครงการ :
63010460
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365)
หน่วยงาน :
ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ(คก.)
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/11/2563 เวลา 13:28:47 วิมลสิริ เป้าชัง
 • 200/3 : 06/11/2563 เวลา 13:30:06 วิมลสิริ เป้าชัง
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  25/03/2563
  ดำเนินการ
  06/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64
  งาน แผน 0.00% 1.00% 53.50% 55.00% 57.50% 60.00% 62.50% 65.00% 67.50% 70.00% 72.50% 100.00%
  ผล 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 25.00% 25.05% 25.10% 50.00% 50.05% 50.10% 75.00% 75.05% 75.10% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%