โครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
มาตรการ MSME 2020 ภายใต้การจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด :
รหัสโครงการ :
63010480
ชื่อโครงการ :
โครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน
หน่วยงาน :
ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 04/08/2563 เวลา 11:34:58 เกศิณี
 • 200/3 : 04/08/2563 เวลา 11:39:28 เกศิณี
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  25/03/2563
  ดำเนินการ
  04/08/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 3.33% 10.67% 22.00% 30.00% 42.00% 54.00% 76.00% 88.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 5.00% 13.67% 21.67% 33.67% 45.67% 76.00% 88.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%