โครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
มาตรการ MSME 2020 ภายใต้การจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด :
รหัสโครงการ :
63010480
ชื่อโครงการ :
โครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน
หน่วยงาน :
ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/11/2563 เวลา 17:28:50 สมยศ
 • 200/3 : 04/11/2563 เวลา 08:25:02 เกศิณี
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  25/03/2563
  ดำเนินการ
  06/11/2563
  ขยายเวลา
  13/11/2563
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 3.33% 6.67% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 14.00% 22.00% 30.00% 42.00% 54.00% 66.00% 88.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 6.67% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.05% 0.05% 0.05% 4.05% 4.50% 4.50% 32.50% 32.50% 32.50% 50.83% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%