โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
มาตรการ MSME 2020 ภายใต้การจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด :
รหัสโครงการ :
63010490
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST
หน่วยงาน :
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 05/11/2563 เวลา 15:04:03 ทิพย์วัชร
 • 200/3 : 05/11/2563 เวลา 15:07:12 ทิพย์วัชร
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  10/04/2563
  ดำเนินการ
  05/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64
  งาน แผน 0.00% 7.00% 20.00% 27.00% 40.00% 48.00% 60.00% 68.00% 80.00% 93.00% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
  เงิน แผน 0.00% 10.06% 20.13% 30.06% 40.13% 50.06% 60.13% 70.06% 80.13% 90.06% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%