โครงการพัฒนากลไกกลางเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ SME

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
มาตรการ MSME 2020 ภายใต้การจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด :
รหัสโครงการ :
63010500
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนากลไกกลางเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ SME
หน่วยงาน :
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 05/11/2563 เวลา 11:27:16 วิภาพร
 • 200/3 : 05/11/2563 เวลา 11:35:39 วิภาพร
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  01/06/2563
  ดำเนินการ
  05/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64
  งาน แผน 2.50% 5.00% 6.50% 7.00% 30.83% 54.67% 78.50% 79.00% 79.50% 80.00% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 6.00% 6.50% 7.00% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%
  เงิน แผน 1.27% 2.53% 3.67% 4.67% 12.33% 29.33% 46.33% 56.67% 67.00% 77.33% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%