โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA)

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
มาตรการ MSME 2020 ภายใต้การจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด :
รหัสโครงการ :
63010510
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA)
หน่วยงาน :
ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/11/2563 เวลา 11:43:46 สมยศ
 • 200/3 : 06/11/2563 เวลา 11:53:53 สมยศ
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  31/03/2563
  ดำเนินการ
  06/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64
  งาน แผน 0.83% 1.67% 22.50% 23.33% 24.17% 25.00% 25.83% 89.17% 92.50% 95.83% 99.17% 100.00%
  ผล 0.83% 1.67% 2.50% 3.33% 4.17% 5.00% 5.83% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 7.50% 7.80% 8.10% 8.40% 8.70% 87.75% 91.80% 95.90% 100.00% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%