โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
มาตรการ MSME 2020 ภายใต้การจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด :
รหัสโครงการ :
63010520
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME
หน่วยงาน :
ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 04/11/2563 เวลา 09:09:57 วนินทร
 • 200/3 : 04/11/2563 เวลา 09:10:09 วนินทร
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  31/03/2563
  ดำเนินการ
  04/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64
  งาน แผน 0.42% 1.67% 2.92% 4.17% 18.75% 33.33% 47.92% 71.67% 85.42% 99.17% 99.58% 100.00%
  ผล 0.42% 0.83% 1.25% 1.67% 2.08% 2.50% 2.92% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33%
  เงิน แผน 0.19% 1.00% 1.56% 2.16% 16.93% 31.70% 46.46% 70.85% 85.25% 99.63% 99.81% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%